جدو قیمت

خدمات کاربران رایگان کاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی ۶۵ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت ۵۹ هزار تومان ۵۲ هزار تومان
بهینه سازی ۱۴۵ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی ۵۵ هزار تومان ۴۵ هزار تومان
شارژ باتری موبایل ۵۶ هزار تومان تماس بگیرید

جدول معمولی

خدمات کاربران رایگان کاربران پریمیوم
تعمیر صفحه گوشی ۶۵ هزار تومان ۴۰ هزار تومان
نصب نرم افزار تبلت ۵۹ هزار تومان ۵۲ هزار تومان
بهینه سازی ۱۴۵ هزار تومان ۱۲۵ هزار تومان
نصب نرم افزار گوشی ۵۵ هزار تومان ۴۵ هزار تومان
شارژ باتری موبایل ۵۶ هزار تومان تماس بگیرید